Ekaterina Myznikova (Artist) – 72,85

Vanda Gregorova (Daisy/Anuska) – 68,2

Michaela Neiglick – 66

Galina Chogovadze – 76,25

Monika Olsovska – 68,05

Ekaterina Myznikova (Ben) – 70,25

Elke Boxoen – 72,95

Jules O’Dwyer – 68,65

Yvonne Belin – 78,7

Vanda Gregorova (Brandy) – 70,6
Advertisements